Management

LIST OF  OFFICE BEARERS  OF THE GOVERNING COUNCIL 

Sr. No.  Name Designation
1 SHRI ASHOK P. PRADHAN CHAIRMAN
2 SHRI RAVINDRA P. SHAH VICE CHAIRMAN
3 SHRI NARESH C. GANDHI VICE CHAIRMAN
4 DR. A. V. KULKARNI VICE  CHAIRMAN
5 SHRI MANOHAR S. PALAN SECRETARY
6 SHRI GANESH POTDAR JOINT  SECRETARY
7 SHRI KRISHANLAL S. DHAWAN TREASURER